Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. oktober 2019 – CT mod VINI GmbH

(Sag C-805/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Salzburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CT

Sagsøgt: VINI GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 2010/C 82/01 og artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF 1 fortolkes således, at den nationale bestemmelse i § 10, stk. 2, i Urlaubsgesetz (ferieloven), hvorefter der ikke optjenes ret til feriegodtgørelse for det løbende (sidste) arbejdsår, hvis arbejdstageren fratræder før tiden, ikke kommer til anvendelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT 2003, L 299, s. 9).