Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 FV proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2019 ve věci T-21/18 RENV, FV v. Rada

(Věc C-875/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: FV (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 19. září 2019 (T-27/18 RENV), a v důsledku toho vyhověl návrhovým žádáním uvedeným v žalobě, a tudíž zrušil hodnotící zprávu vyhotovenou pro navrhovatele za rok 2013;

uložil Radě náhradu všech nákladů v obou stupních řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadený rozsudek zamítl návrh na zrušení hodnotící zprávy za rok 2013. Důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál nesplnil povinnost přezkumu a uvedení odůvodnění a zkreslil spis, a dále z nedodržení pokynů k hodnocení, povinnosti uvést odůvodnění a povinnosti jednat s náležitou péčí, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení.

Tribunál tím, že podle navrhovatele vyžadoval předložení lékařských potvrzení a tím, že v důsledku toho měl za to, že nepřítomnosti nebyly odůvodněné a právoplatně mohly být zohledněny při hodnocení, nedodržel pokyny k hodnocení. Navrhovatel má kromě toho za to, že rozhodnutí nutně, nebo dokonce automaticky, zohlednit nepřítomnosti nebo pozdní příchody za účelem nepříznivého ohodnocení navrhovatele, je protiprávní. Konečně tvrdí, že Rada nikdy nezpochybnila zdravotní povahu nepřítomností nebo pozdních příchodů, ani nekritizovala nepřítomnosti přijetím administrativních opatření a schválila následně podané žádosti o omluvení pozdních příchodů. Tribunál si tedy podle něj odporoval a zkreslil skutečnosti ve spise.

Navrhovatel kromě toho tvrdí, že nepravidelná přítomnost na pracovišti ipso facto neznamená, že není vynakládáno neustálé úsilí. Má navíc za to, že do programu týkajícího se pracovní doby navrhovatele nebyla zaznamenána žádná individualizovaná pracovní doba. Dále obecný komentář kvalifikující jeho „smysl pro odpovědnost“ jako pozoruhodný mohl být podle něj konkretizován jen „výjimečným“ hodnocením. Navrhovatel uvádí, že pokud jde o posouzení „kvality práce“, odůvodnění hodnotící zprávy se nevztahuje k téže úrovni plnění úkolů navrhovatelem. Konečně tvrdí, že pokud jde o posouzení „schopnosti týmové práce“ a „mezilidských vztahů“, Tribunál nezohlednil velké množství skutečností ve spise. Tribunál tedy podle navrhovatele zkreslil skutečnosti ve spise, dopustil se nesprávného výkladu a neuvedení odůvodnění, nedodržel pokyny k hodnocení a právoplatně a správně neprovedl svůj přezkum zjevně nesprávného posouzení.

Navrhovatel nakonec uvádí, že jeho pracovní situace a psychické obtěžování, kterému byl vystaven, nebyly zohledněny v napadeném rozsudku. Má za to, že Tribunál rovněž přehlédl obsah povinnosti jednat s náležitou péčí, když nezohlednil zájem navrhovatele a vzal v úvahu jen údajné služební důvody.

____________