Appel iværksat den 28. november 2019 af FV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2019 i sag T-27/18, FV mod Rådet

(Sag C-875/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: FV (ved avocat É. Boigelot)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af dom af 19. september 2019 (T-27/18 RENV) og følgelig gives appellanten medhold i hans påstande i første instans og følgelig annulleres appellantens bedømmelsesrapport for 2013.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne for begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

I den appellerede dom blev påstanden om annullation af bedømmelsesrapporten for 2013 forkastet. Appellanten har fremført et anbringende dels om, at Retten tilsidesatte kontrolforpligtelsen og begrundelsespligten, samt om forkert gengivelse af sagsakterne, dels om tilsidesættelse af bedømmelsesvejledningen, af begrundelsespligten og af omsorgspligten, samt om anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn.

Ifølge appellanten tilsidesatte Retten bedømmelsesvejledningen ved at kræve, at der fandtes og blev fremsendt lægeerklæringer og ved følgelig at antage, at fraværsperioderne ikke var berettigede og med føje kunne udgøre et element, der skulle tages hensyn til ved bedømmelsen. Desuden er afgørelsen om nødvendigvis, endog automatisk, at tage hensyn til fraværene og/eller de sene fremmøder med henblik på at bedømme appellanten negativt, ulovlig. Endelig har Rådet aldrig bestridt fraværenes og/eller de sene fremmøders lægelige karakter eller kritiseret begrundelsen for fraværene med vedtagelsen af administrative foranstaltninger og har godkendt anmodningerne om lovliggørelse af forsinkelserne ex post. Retten modsagde således sig selv og gengav oplysningerne i sagsakterne forkert.

I øvrigt indebærer den manglende regelmæssige tilstedeværelse på arbejdsstedet ikke ipso facto, at der ikke foreligger en konstant indsats. Endvidere blev der ikke registreret nogen individuelle mødetider i programmet vedrørende sagsøgerens mødetider. Desuden ville en almindelig kommentar, som kvalificerede »ansvarsfølelsen« som bemærkelsesværdig, kun kunne konkretiseres ved en »udmærket« bedømmelse. Hvad angår bedømmelsen af »arbejdets kvalitet« nærmer begrundelsen i bedømmelsesrapporten sig ikke niveauet for sagsøgerens præstationer. Endelig undlod Retten hvad angår bedømmelsen af »evnen til gruppearbejde« og »menneskelige relationer« at tage hensyn til mange oplysninger i sagsakterne. Ifølge appellanten gengav Retten således oplysningerne i sagsakterne forkert, begik fortolkningsfejl og begrundelsesfejl, tilsidesatte bedømmelsesvejledningen og undlod at udføre sin efterprøvelse af det åbenbart urigtige skøn gyldigt og korrekt.

Endelig har appellanten gjort gældende, at situationen med faglig forulempelse og den lidte psykisk chikane blev forbigået i den appellerede dom. Retten tilsidesatte ligeledes indholdet af omsorgspligten ved at bortse fra appellantens interesse og kun lægge tjenestens angivelige interesse til grund.

____________