Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2019 η FV κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-27/18 RENV, FV κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-875/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: FV (εκπρόσωπος: É. Boigelot, avocat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 (T-27/18 RENV) και, ως εκ τούτου, να κάνει δεκτά τα αιτήματα τα οποία είχε προβάλει η νυν αναιρεσείουσα πρωτοδίκως και, συνακόλουθα, να ακυρώσει την έκθεση αξιολόγησης που καταρτίστηκε για την αναιρεσείουσα για το έτος 2013·

να καταδικάσει το Συμβούλιο στο σύνολο των δικαστικών εξόδων αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση απέρριψε την προσφυγή της νυν αναιρεσείουσας με αίτημα την ακύρωση της εκθέσεως βαθμολογίας για το έτος 2013. Η αναιρεσείουσα προβάλλει, κατ’ αναίρεση, αφενός, παράβαση του καθήκοντος ελέγχου και της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και παραμόρφωση των στοιχείων της δικογραφίας και, αφετέρου, μη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις του οδηγού συντάξεως εκθέσεων βαθμολογίας, παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως και του καθήκοντος μέριμνας, καθώς και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

Κατά την αναιρεσείουσα, το Γενικό Δικαστήριο δεν συμμορφώθηκε προς τις ρυθμίσεις του οδηγού συντάξεως εκθέσεων βαθμολογίας, καθόσον έκρινε ότι η ύπαρξη και η κοινοποίηση ιατρικών πιστοποιητικών ήταν απαραίτητη και καθόσον θεώρησε, κατά συνέπεια, ότι οι απουσίες της αναιρεσείουσας δεν ήταν δικαιολογημένες και μπορούσαν νομίμως να αποτελέσουν στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Επιπλέον, η απόφαση να ληφθούν οπωσδήποτε ή, έστω, αυτομάτως υπόψη οι απουσίες και/ή οι αργοπορημένες αφίξεις ώστε να αξιολογηθεί αρνητικά η αναιρεσείουσα είναι παράνομη. Τέλος, το Συμβούλιο ουδέποτε αμφισβήτησε τα ιατρικά αίτια τα οποία οδήγησαν στις απουσίες και/ή στις αργοπορημένες αφίξεις ούτε επέκρινε, δια της λήψεως διοικητικών μέτρων, τον τρόπο με τον οποίο η αναιρεσείουσα δικαιολογούσε τις απουσίες της, τα δε τα αιτήματα της αναιρεσείουσας για εκ των υστέρων έγκριση των καθυστερημένων αφίξεων γίνονταν δεκτά από το Συμβούλιο. Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε, επομένως, σε αντιφάσεις και παραμορφώνει τα στοιχεία της δικογραφίας.

Εξάλλου, η μη τακτική εμφάνιση στο χώρο εργασίας δεν συνεπάγεται καθαυτή την απουσία διαρκούς προσπάθειας. Επιπλέον, το ωράριο εργασίας της αναιρεσείουσας δεν έχει καταχωριστεί ως ελαστικό στο πρόγραμμα σχετικά με το ωράριο εργασίας της. Επίσης, μια γενική παρατήρηση η οποία χαρακτηρίζει τη «συναίσθηση ευθυνών» της αναιρεσείουσας ως αξιόλογη δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια «άριστη» αξιολόγηση. Σχετικά με την αξιολόγηση της «ποιότητας της εργασίας», η αιτιολόγηση της εκθέσεως βαθμολογίας δεν κάνει αναφορά σε αυτό καθαυτό το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από την αναιρεσείουσα. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του «ομαδικού πνεύματος εργασίας» και των «ανθρωπίνων σχέσεων», το Γενικό Δικαστήριο παρέλειψε να λάβει υπόψη πολυάριθμα στοιχεία της δικογραφίας. Κατά την αναιρεσείουσα, το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε, επομένως, τα στοιχεία της δικογραφίας, υπέπεσε σε σφάλματα ερμηνείας και σφάλματα ως προς την αιτιολογία, δεν συμμορφώθηκε προς τις ρυθμίσεις του οδηγού συντάξεως εκθέσεων βαθμολογίας και παρέλειψε να ασκήσει νομίμως και ορθώς τον έλεγχο περί υπάρξεως πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως.

Τέλος, η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση η κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό χώρο, όπου υφίσταται κακομεταχείριση και ηθική παρενόχληση. Το Γενικό Δικαστήριο δεν συμμορφώθηκε, επίσης, προς το περιεχόμενο του καθήκοντος μέριμνας, καθόσον δεν έλαβε υπόψη το συμφέρον της αναιρεσείουσας και έκρινε αποκλειστικά με βάση το υποτιθέμενο συμφέρον της υπηρεσίας.

____________