Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rīgas rajona tiesa (Lotyšsko) dne 7. ledna 2020 – trestní řízení proti AB, CE, SIA „MM investīcijas“

(Věc C-3/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Rīgas rajona tiesa

Účastníci původního trestního řízení

AB, CE, SIA „MM investīcijas”

Předběžné otázky

Uplatní se čl. 11 písm. a) a čl. 22 první pododstavec protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeného ke Smlouvě o fungování Evropské unie na funkci člena Rady guvernérů Evropské centrální banky, vykonávanou guvernérem centrální banky členského státu, tedy na prezidenta Lotyšské centrální banky, AB?

V případě kladné odpovědi na první otázku, zaručují tato ustanovení této osobě imunitu ve vztahu k trestnímu řízení i nadále poté, co přestala zastávat pozici guvernéra centrální banky členského státu, a tedy i pozici člena Rady guvernérů Evropské centrální banky?

V případě kladné odpovědi na první otázku, představuje tato imunita pouze vynětí z „pravomoci soudů“, jak stanoví čl. 11 písm. a) protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeného ke Smlouvě o fungování Evropské unie, nebo se vztahuje rovněž na trestní stíhání, včetně doručení usnesení o zahájení trestního stíhání a získávání důkazů? V případě, že se imunita uplatní na trestní stíhání, má tato okolnost vliv na možnost použít důkazy?

V případě kladné odpovědi na první otázku, umožňuje čl. 11 písm. a) protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeného ke Smlouvě o fungování Evropské unie ve spojení s článkem 17 uvedeného protokolu orgánu odpovědnému za řízení, anebo v odpovídajícím stadiu řízení soudnímu senátu, posoudit existenci zájmu Evropské unie v rámci uvedeného řízení a pouze v případě, že shledá existenci tohoto zájmu – tedy pokud je inkriminované jednání AB spjato s výkonem jeho funkce v orgánu Evropské unie –, požádat dotyčný orgán, tedy Evropskou centrální banku, aby zbavil tuto osobu imunity?

Musí existence zájmů Evropské unie při použití ustanovení protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojeného ke Smlouvě o fungování Evropské unie vždy přímo souviset s přijímáním rozhodnutí nebo s jednáním uskutečňovaným při výkonu funkce v orgánu Evropské unie? Může být takový úředník předmětem úkonů trestního řízení, pokud jeho obvinění nesouvisí s jeho funkcí v orgánu Evropské unie, ale s činnostmi vykonávanými v rámci jeho funkce v členském státě?

____________