2020 m. sausio 7 d. Rīgas rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje, iškeltoje AB, CE, SIA „MM investīcijas“

(Byla C-3/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rīgas rajona tiesa

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

AB, CE, SIA „MM investīcijas“

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 7 Dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 11 straipsnio a punktas ir 22 straipsnis taikytini Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario pareigas einančiam valstybės narės centrinio banko valdytojui, t. y. Latvijos banko valdybos pirmininkui AB?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal šias nuostatas šiam asmeniui ir toliau suteikiamas imunitetas baudžiamajame procese net jam nustojus eiti valstybės narės centrinio banko valdytojo, taigi ir Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario, pareigas?

3.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar šis imunitetas yra tik imunitetas „nuo jurisdikcijos“, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 7 Dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 11 straipsnio a punkte, ar apima ir imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, įskaitant kaltinamojo akto įteikimą ir įrodymų rinkimą? Jeigu imunitetas apima ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, ar ši aplinkybė turėtų įtakos galimybei naudoti įrodymus?

4.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 7 Dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 11 straipsnio a punktą, siejamą su minėto protokolo 17 straipsniu, už procesą atsakingam subjektui ar atitinkamoje bylos nagrinėjimo stadijoje teismui suteikiama galimybė įvertinti, ar yra su šiuo procesu susijusių Europos Sąjungos interesų, ir tik tuo atveju, jeigu būtų konstatuota, kad tokių interesų yra, t. y. jeigu veikos, kurių padarymu kaltinamas AB, būtų susijusios su jo eitomis pareigomis Europos Sąjungos institucijoje, prašyti atitinkamos institucijos, šiuo atveju – Europos Centrinio Banko, panaikinti to asmens imunitetą?

5.    Ar taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 7 nuostatas Europos Sąjungos interesai visuomet turi būti tiesiogiai susiję su einant pareigas Europos Sąjungos institucijoje priimtais sprendimais ar atliktais veiksmais? Konkrečiai, ar dėl tokio pareigūno gali būti pradėtas baudžiamasis procesas, jeigu jam pareikšti kaltinimai susiję ne su jo pareigomis Europos Sąjungos institucijoje, bet su veiksmais, atliktais einant pareigas valstybėje narėje?

____________