Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo dsa (Latvija) 7. januarja 2020 – kazenski postopek zoper AB, CE, SIA «MM investīcijas»

(Zadeva C-3/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Rīgas rajona tiesa

Stranke v postopku v glavni stvari

AB, CE, SIA «MM investīcijas»

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se člen 11(a) in člen 22, prvi odstavek, Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, priloženega k Pogodbi o delovanju Evropske unije, uporabljata za funkcijo člana Sveta Evropske centralne banke, ki ga opravlja guverner centralne banke države članice, in sicer predsednik Banke Latvije, AB?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali ti določbi tej osebi zagotavljata imuniteto v kazenskem postopku tudi po tem, ko zapusti položaj guvernerja centralne banke države članice in s tem položaj člana Sveta Evropske centralne banke?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali ta imuniteta pomeni le imuniteto „pred sodnimi postopki“, kot je navedeno v členu 11(a) Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, priloženega k Pogodbi o delovanju Evropske unije, ali zajema tudi kazenski pregon, vključno z vročitvijo obtožnega akta in pridobivanjem dokazov? Če se imuniteta uporablja za kazenski pregon, ali ta okoliščina vpliva na možnost uporabe dokazov?

4.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali člen 11(a) Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, priloženega k Pogodbi o delovanju Evropske unije, v povezavi s členom 17 tega protokola omogoča organu, ki vodi postopek, ali, v ustrezni fazi postopka, senatu sodišča, da presodi o obstoju interesa Evropske unije v tem postopku, in da le v primeru, da obstoj tega interesa ugotovi – to je če so ravnanja, katerih je obdolžen AB, povezana z opravljanjem njegove funkcije v instituciji Evropske unije – od zadevne institucije, to je Evropske centralne banke, zahteva, naj tej osebi odvzame imuniteto?

5.    Ali mora biti obstoj interesa Evropske unije ob uporabi določb Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije, priloženega k Pogodbi o delovanju Evropske unije, vedno neposredno povezan z odločitvami, sprejetimi pri opravljanju nalog v instituciji Evropske unije, ali dejanji, storjenimi v tem okviru? Ali se lahko zoper takega uradnika v kazenskem postopku sprejme procesni akt, če njegova obdolžitev ni povezana z njegovimi nalogami v instituciji Evropske unije, temveč z dejavnostmi, ki jih opravlja v okviru funkcije v državi članici?

____________