Begäran om förhandsavgörande framställd av Rīgas rajona tiesa (Lettland) den 7 januari 2020 – Brottmål mot AB, CE, SIA ”MM investīcijas”

(Mål C-3/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Rīgas rajona tiesa

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

AB, CE, SIA ”MM investīcijas”

Tolkningsfrågor

1) Är artikel 11 a och artikel 22 första stycket i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som bifogats till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillämpliga på det uppdrag som ledamot i ECB-rådet vid Europeiska centralbanken som innehas av chefen för riksbanken i en medlemsstat, nämligen chefen för Lettlands riksbank, AB?

2) Om den första frågan ska besvaras jakande, fortsätter dessa bestämmelser då att ge denna person immunitet mot en straffprocess även efter det att vederbörande har lämnat uppdraget som riksbankschef i en medlemsstat och således uppdraget som ledamot i ECB-rådet vid Europeiska centralbanken?

3) Om den första frågan ska besvaras jakande, gäller då denna immunitet endast ”mot rättsliga förfaranden”, enligt vad som anges i artikel 11 a i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som bifogats till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller omfattar den samtliga straffrättsliga åtgärder, inklusive delgivningen av åtalet och insamlingen av bevismaterial? För det fall immuniteten gäller mot straffrättsliga åtgärder, påverkar detta då möjligheten att använda sig av bevisningen?

4) Om den första frågan ska besvaras jakande, ska artikel 11 a i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som bifogats till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförd med artikel 17 i nämnda protokoll, tolkas så att den som har ansvaret för förfarandet, eller den dömande sammansättningen, i motsvarande skede i förfarandet, kan göra en bedömning av huruvida det föreligger ett unionsintresse i förfarandet och – för det fall det fastställs att det föreligger ett sådant intresse, det vill säga om de gärningar som lagts AB till last rör utövandet av uppdrag inom en EU-institution – begära att den berörda institutionen, det vill Europeiska centralbanken, ska upphäva personens immunitet?

5) Ska ett unionsintresse, vid tillämpningen av bestämmelserna i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som bifogats till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förstås så att det alltid måste vara direkt kopplat till beslut som fattats eller handlingar som utförts vid utövandet av uppdrag inom en EU-institution? Frågan är nämligen om en sådan tjänsteman kan bli föremål för en straffprocessuell åtgärd om den handling som lagts vederbörande till last inte är kopplad till hans eller hennes uppdrag inom en EU-institution utan till den verksamhet som vederbörande utövar inom ramen för sina uppdrag inom en medlemsstat?

____________