Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 november 2019– M-GmbH mot Finanzamt für Körperschaften

(Mål C-868/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parter i det nationella målet

Klagande: M-GmbH

Motpart: Finanzamt für Körperschaften

Tolkningsfrågor

Ska artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet)(1 ) tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelsen i 2 § andra stycket punkt 2 Umsatzsteuergesetz (tyska mervärdesskattelagen, nedan kallad UStG) i den mån denna bestämmelse innebär att en personsammanslutning nekas att vara underordnat bolag (Organgesellschaft) inom ramen för en skattemässig enhet (Organschaft), vad avser mervärdesskatt på grund av att personsammanslutningen (i detta fall ett GmbH & Co. KG) utöver det dominerande bolaget inte bara består av bolagsmän som i enlighet med 2 § andra stycket punkt 2 UStG är finansiellt integrerade i det dominerande bolagets verksamhet?

Om den första tolkningsfrågan besvaras jakande:

a)    Ska artikel 11 andra stycket i mervärdesskattedirektivet, med beaktande av proportionalitetsprincipen och neutralitetsprincipen, tolkas så, att det finns ett undantag för personsammanslutningar enligt tolkningsfråga 1 som kan rättfärdiga att en personsammanslutning inte får ingå i en mervärdesskattemässig enhet (Organschaft), eftersom det i tysk rätt inte finns något formkrav för att upprätta eller ändra en bolagsordning och eftersom det vid muntliga överenskommelser i enskilda fall kan vara svårt att bevisa att det rör sig om en finansiell integrering av det underordnade bolaget i en skattemässig enhet?

b)    Är tillämpning av artikel 11 andra stycket i mervärdesskattedirektivet utesluten när den nationella lagstiftaren inte redan vid antagandet av åtgärden hade för avsikt att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt?

____________

(1 ) EUT L 347, 2006, s. 1.