Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. januar 2020 – europæisk arrestordre udstedt mod MN (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel d’Aix-En-Provence – Frankrig)

(Sag C-813/19 PPU) 1

(Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – artikel 99 i Domstolens procesreglement – retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – artikel 6, stk. 1 – begrebet »den udstedende judicielle myndighed« – effektiv domstolsbeskyttelse)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Parter i hovedsagen

Sagsøger: MN

Procesdeltagere: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI og OH

Konklusion

Artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne skal fortolkes således, at anklagerne ved den franske anklagemyndighed, der i henhold til de vedtægtsmæssige og organisatoriske regler, som de er undergivet, er underlagt deres overordnedes ledelse og kontrol samt justitsministeren, er omfattet af begrebet »udstedende judiciel myndighed« i denne bestemmelses forstand, når deres stilling giver dem garanti for uafhængighed, navnlig i forhold til den udøvende magt, i forbindelse med udstedelsen af en europæisk arrestordre.

Rammeafgørelse 2002/584 skal fortolkes således, at de krav, der er forbundet med en effektiv domstolsbeskyttelse af en person, mod hvem der er udstedt en europæisk arrestordre med henblik på strafferetlig forfølgning, er opfyldt, når betingelserne for udstedelse af denne arrestordre og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt denne afgørelse er forholdsmæssig, i henhold til den udstedende medlemsstats lovgivning er undergivet domstolsprøvelse i denne medlemsstat.

____________

1 EUT C 19 af 20.1.2020.