Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 21.1.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel d’Aix-En-Provence – Ranska) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on MN

(asia C-812/19 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 6 artiklan 1 kohta – Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Tehokas oikeussuoja)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Pääasian asianosainen

MN

Muut osapuolet: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI ja OH

Määräysosa

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että Ranskan syyttäjäviranomaisen jäsenet, jotka toimivat esimiestensä johdossa ja valvonnassa ja oikeusministerin alaisuudessa heihin sovellettavien asemaa ja organisaatiota koskevien sääntöjen nojalla, kuuluvat tässä säännöksessä tarkoitetun, pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsitteen piiriin, jos heidän asemansa takaa heille erityisesti riippumattomuuden suhteessa täytäntöönpanovaltaan eurooppalaista pidätysmääräystä annettaessa.

Puitepäätöstä 2002/584 on tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa tuomioistuimissa koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä sellaisen henkilön osalta, josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys syytetoimenpiteitä varten, täyttyvät, jos pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan kyseisen pidätysmääräyksen antamisedellytyksiin ja erityisesti sen oikeasuhteisuuteen kohdistuu sen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tuomioistuinvalvonta kyseisessä jäsenvaltiossa.

____________

1 EUVL C 19, 20.1.2020.