Postanowienie Trybunału trzecia izba izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francja) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania przeciwko MN

( C-813/19 PPU)1

Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa [Rady] 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Skuteczna ochrona sądowa

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel d'Aix-En-Provence.

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: MN

Przy udziale: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Sentencja

Artykuł 6 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi należy interpretować w ten sposób, że pojęciem „wydającego nakaz organu sądowego” w rozumieniu tego przepisu objęci są urzędnicy prokuratury francuskiej znajdujący się pod zwierzchnictwem i kontrolą ich przełożonych, a także pod zwierzchnictwem ministra sprawiedliwości na podstawie przepisów statutowych i organizacyjnych, którym podlegają, o ile ich statut przyznaje im gwarancję niezależności, w szczególności od władzy wykonawczej, w ramach wydawania europejskiego nakazu aresztowania.

Decyzję ramową Rady 2002/584 należy interpretować w ten sposób, że wymogi związane ze skuteczną ochroną sądową, z jakiej powinna korzystać osoba, przeciwko której wydano europejski nakaz aresztowania dla celów prowadzenia postępowania karnego, zostały spełnione, jeżeli zgodnie z przepisami państwa członkowskiego wydającego nakaz aresztowania warunki wydania tego nakazu, a w szczególności jego proporcjonalny charakter, są przedmiotem kontroli sądowej w owym państwie członkowskim.

____________

1 Dz.U. C 19 z 20.1.2020.