Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Frankrike) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder mot MN

(Mål C-813/19 PPU)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet utfärdande rättslig myndighet – Effektivt domstolsskydd)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Parter i målet vid den nationella domstolen

MN

Övriga deltagare i rättegången: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Avgörande

Artikel 6.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna ska tolkas så, att begreppet utfärdande rättslig myndighet, i den mening som avses i den bestämmelsen, innefattar franska åklagare – vilka leds och kontrolleras av sina överordnade i organisationen och enligt de föreskrifter om tjänstgöringen och organisationen som de omfattas av är underordnade justitieministern – eftersom deras tjänsteställning garanterar deras självständighet, bland annat gentemot den verkställande makten, vid utfärdandet av europeiska arresteringsorder.

Rambeslut 2002/584 ska tolkas så, att de inneboende kraven på ett effektivt domstolsskydd för en person mot vilken utfärdas en europeisk arresteringsorder för straffrättsligt förfarande är uppfyllda när villkoren för utfärdande, särskilt åtgärdens proportionalitet, enligt lagstiftningen i den utfärdande medlemsstaten är underkastad domstolskontroll i den medlemstaten.

____________

(1 ) EUT C 19, 20.01.2020.