Διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 2020 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate κατά Επιτροπής

[Υπόθεση C-832/19 P(R)]

«Αίτηση αναιρέσεως – Διάταξη ασφαλιστικών μέτρων – Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση – Αίτηση χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας ορφανού φαρμάκου – Απόφαση της Επιτροπής περί διαγραφής φαρμάκου από το μητρώο ορφανών φαρμάκων – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Δεν συντρέχει»

Αναίρεση – Λόγοι – Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων – Απαράδεκτο – Έλεγχος από το Δικαστήριο των εκτιμήσεων του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά το εθνικό δίκαιο – Αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως παραμορφώσεως του περιεχομένου τους

(Άρθρο 256 § 1, εδ. 2, ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 58, εδ. 1)

(βλ. σκέψεις 40, 41)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει τη Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH στα δικαστικά έξοδα.