Euroopa Kohtu asepresidendi 26. veebruari 2020. aasta määrus – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate vs. komisjon

(kohtuasi C832/19 P(R))

Apellatsioonkaebus – Ajutisi meetmeid käsitlev määrus – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Harvikravimi müügiloa taotlus – Komisjoni otsus ravim harvikravimite registrist kustutada – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju – Puudumine

Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Liikmesriigi õigusele antud Üldkohtu hinnangute kontroll Euroopa Kohtu poolt – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punktid 40 ja 41)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH‑lt.