Postanowienie wiceprezes Trybunału z dnia 26 lutego 2020 r. –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisja

[sprawa C832/19 P(R)]

Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu sierocego produktu leczniczego – Decyzja Komisji wykreślająca produkt leczniczy z rejestru sierocych produktów leczniczych – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Brak

Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny Sądu odnośnie prawa krajowego – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 40, 41)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH zostaje obciążona kosztami postępowania.