Sklep podpredsednice Sodišča z dne 26. februarja 2020 –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisija

(Zadeva C832/19 P(R))

„Pritožba – Začasna odredba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Vloga za pridobitev dovoljenja za dajanje v promet zdravila sirote – Sklep Komisije o izbrisu zdravila iz registra zdravil sirot – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Neobstoj“

Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo Splošnega sodišča glede nacionalnega prava – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(Člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točki 40 in 41.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH se naloži plačilo stroškov.