Διάταξη του Δικαστηρίου (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) της 11ης Φεβρουαρίου 2020 – Rutzinger-Kurpas κατά EUIPO

(Υπόθεση C-887/19 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έγκριση της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως – Άρθρο 170β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Αίτηση με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία νομικού ζητήματος για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως»

1.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Βάρος αποδείξεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β

(βλ. σκέψη 9)

2.      Αναίρεση– Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως – Τυπικά στοιχεία – Περιεχόμενο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρα 170α και 170β)

(βλ. σκέψεις 10-12)

3.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Αίτηση εγκρίσεως με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία του ζητήματος – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρα 170α και 170β)

(βλ. σκέψεις 13, 15-18)

4.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Έλεγχος από το Δικαστήριο της εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων – Αποκλείεται

(Άρθρο 256 § 1 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 58, εδ. 1, και 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψη 14)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.

2)

Η Susanne Rutzinger-Kurpas φέρει τα δικαστικά έξοδά της.