Διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 2020 – BASF κατά Επιτροπής

[Υπόθεση C773/19 P(R)]

«Αίτηση αναιρέσεως – Διάταξη ασφαλιστικών μέτρων – Οδηγία 2001/83/ΕΚ – Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση – Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση τα οποία περιέχουν αιθυλεστέρες ωμέγα-3-λιπαρών οξέων – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας τρίτων – Προσβολή της φήμης»

1.      Αναίρεση – Λόγοι – Απλή επανάληψη των προβληθέντων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου λόγων και επιχειρημάτων – Μη προσδιορισμός της προβαλλόμενης πλάνης περί το δίκαιο – Απαράδεκτο

(Άρθρο 256 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 168 § 1, στοιχείο δʹ)

(βλ. σκέψη 36)

2.      Αναίρεση – Λόγοι – Ανεπαρκής αιτιολογία – Έμμεση αιτιολογία εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου – Επιτρέπεται – Προϋποθέσεις

(Άρθρο 256 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 36 και 53, εδ. 1)

(βλ. σκέψη 37)

3.      Προσέγγιση των νομοθεσιών – Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση – Οδηγία 2001/83 – Διαφήμιση – Έννοια

(Οδηγία 2001/83 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 86 § 1)

(βλ. σκέψεις 45-47)

Διατακτικό

Η Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει την BASF AS στα δικαστικά έξοδα.