Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(sprawa C679/19)(1)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 – Zakres stosowania – Artykuły 63 i 65 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Przewóz znacznych kwot środków pieniężnych wwożonych na terytorium państwa członkowskiego lub wywożonych z terytorium państwa członkowskiego – Obowiązek złożenia deklaracji – Sankcje – Grzywna i konfiskata na rzecz państwa niezgłoszonej kwoty przekraczającej 10 000 EUR – Proporcjonalność

1.      Swobodny przepływ kapitału i płatności – Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z Unii Europejskiej – Rozporządzenie nr 1889/2005 – Obowiązek złożenia deklaracji – Zakres – Możliwość stosowania przez państwa członkowskie krajowych kontroli przepływów środków pieniężnych w obrębie Unii – Dopuszczalność

(art. 65 TFUE; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1889/2005, motyw 3, art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 1)

(zob. pkt 21, 22, 24, 25)

2.      Swobodny przepływ kapitału i płatności – Ograniczenia – Obowiązek zgłoszenia znacznych kwot środków pieniężnych wwożonych na terytorium państwa członkowskiego lub wywożonych z niego – Uregulowanie krajowe przewidujące, w wypadku uchybienia temu obowiązkowi, grzywnę i konfiskatę niezgłoszonej kwoty przekraczającej 10 000 EUR – Naruszenie zasady proporcjonalności – Niedopuszczalność

(art. 63, 65 TFUE; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1889/2005, art. 3, art. 9 ust. 1)

(zob. pkt 34–39; sentencja)

Sentencja

Artykuły 63 i 65 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które dla celów karania uchybienia obowiązkowi zgłoszenia znacznych kwot środków pieniężnych wwożonych na terytorium tego państwa lub wywożonych z niego przewiduje, poza nałożeniem grzywny administracyjnej, konfiskatę na rzecz państwa niezgłoszonej kwoty przekraczającej 10 000 EUR.


1 Dz.U. C 423 z 16.12.2019.