Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 3 март 2020 г. — Esim Chemicals/EUIPO

(Дело C902/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а, трета алинея от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 8)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а, трета алинея от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 9—11)

3.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а, трета алинея от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12—14)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Esim Chemicals GmbH понася направените от него съдебни разноски.