Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 3. marca 2020 – Esim Chemicals/EUIPO

(vec C902/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prípustnosť odvolaní – Článok 170 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť, ktorá nepreukazuje dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprípustnosť odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a tretí odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a ods. 1 a článok 170b ods. 4)

(pozri bod 8)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Návrh na prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a tretí odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a ods. 1 a článok 170b ods. 4)

(pozri body 9 – 11)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Návrh na prijatie, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a tretí odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a ods. 1 a článok 170b ods. 4)

(pozri body 12 – 14)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Esim Chemicals GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.