Žalba koju je 25. studenoga 2019. uputio Confédération nationale du Crédit Mutuel protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-13/18, Crédit mutuel Arkéa protiv EUIPO-a - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(predmet C-867/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Confédération nationale du Crédit Mutuel (zastupnici: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Crédit Mutuel Arkéa, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 13. veljače 2020., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je odlučio da se žalba ne dopušta.

____________