Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-13/18, Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), wniesione w dniu 25 listopada 2019 r. przez Confédération nationale du Crédit Mutuel

(Sprawa C-867/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Confédération nationale du Crédit Mutuel (przedstawiciele: adwokaci B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer)

Druga strona postępowania: Crédit Mutuel Arkéa; Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania.

____________