Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 16 декември 2019 г. — GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(Дело C-918/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Ответник: Swiss International Air Lines AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 21 юни 1999 г.,1 изменено с Решение № 2/2010 от 26 ноември 2010 година на Съвместния комитет за въздушен транспорт на Общността и Швейцария2 , да се тълкува в смисъл, че в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/913 този регламент се прилага и спрямо пътниците, които кацат на летище в Швейцария с полет от трета страна, за да заминат след това с полет за държава членка?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: включва ли приложимостта на Регламент № 261/2004 за съдилищата на държава членка и приложимостта на практиката на Съда на Европейския съюз, съгласно която пътниците на закъснели полети може да се приравнят на пътниците на отменени полети за целите на прилагането на правото на обезщетение (решение на Съда от 19 ноември 2009 г., Sturgeon и др.,4 C-402/07 и C-432/07, EU:C:2009:716)?

Налице ли е право на обезщетение по член 7 от Регламента и когато поради относително незначително закъснение при пристигането пътникът не е могъл да вземе директно свързващ полет и това е довело до закъснение от три часа или повече при пристигане в крайния пункт, при положение че двата полета са осъществени от различни въздушни превозвачи и потвърждението на резервацията е издадено от туроператор, който е комбинирал полетите за клиентите си?

____________

1 ОВ. 2002, L 114, стр. 73; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 27, стр. 30.

2 ОВ. 2010, L 347, стр. 54.

3 ОВ. 2004, L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.

4 EU:C:2009:716