Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (Nemčija) 16. decembra 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(Zadeva C-918/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Swiss International Air Lines AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 21. junija 19991 , kot je bil spremenjen s Sklepom št. 2/2010 Skupnega odbora Skupnosti in Švice za zračni promet z dne 26. novembra 20102 , razlagati tako, da se Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/913 v skladu s svojim členom 3(1)([b]) uporablja tudi za potnike na letu iz tretje države, ki pristanejo na letališču v Švici, da bi se nato vkrcali na letalo za let v državo članico?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali ta upoštevnost pomeni, da je za sodišča države članice upoštevna tudi sodna praksa Sodišča EU, v skladu s katero se lahko potniki na letih, ki so imeli zamudo, glede uporabe pravice do odškodnine obravnavajo enako kot potniki na letih, ki so bili odpovedani (sodba Sodišča EU z dne 19. novembra 2009, C-402/07 in C-432/07, Sturgeon in drugi4 )?

3.    Ali pravica do odškodnine v skladu s členom 7 Uredbe obstaja tudi v primeru, če potnik zaradi sorazmerno majhne zamude pri prihodu zamudi neposredni povezovalni let, posledica česar je zamuda treh ur ali več v končnem namembnem kraju, pri čemer pa sta leta opravila različna letalska prevoznika, rezervacijo pa je potrdil organizator potovanja, ki je sestavil leta za svoji stranki?

____________

1 UL 2002, L 114, str. 73.

2 UL 2010, L 347, str. 54.

3 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.

4 EU:C:2009:716.