Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de grande instance de Rennes (Prantsusmaa) 21. jaanuaril 2020 – PF, QC versus Caisse d’allocations familiales d’Illes et Vilaine (CAF)

(kohtuasi C-27/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de grande instance de Rennes

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: PF, QC

Vastustaja: Caisse d’allocations familiales d’Illes et Vilaine (CAF)

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigust, eelkõige ELTL artikleid 20 ja 45 ning määruse nr 883/20041 artiklit 4 ja määruse nr 492/20112 artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu sotsiaalkindlustusseadustiku artikkel R 532-3, mis määratleb peretoetuse arvutamisel arvestusaastaks makseperioodile eelnenud üle-eelmise kalendriaasta ning mille kohaldamine toob kaasa selle, et olukorras, kus pärast toetuse saaja sissetulekute olulist suurenemist teises liikmesriigis, langevad need päritoluriiki naasmise [järel], jäetakse see toetuse saaja, erinevalt elanikest, kes ei ole kasutanud oma õigust liikumisvabadusele, osaliselt ilma õigusest saada peretoetusi?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT 2011, L 141, lk 1).