2020 m. sausio 21 d. Tribunal de grande instance de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(Byla C-27/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Rennes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: PF, QG

Atsakovė: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisė, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 ir 45 straipsniai, taip pat Reglamento Nr. 883/20041 4 straipsnis ir Reglamento Nr. 492/20112 7 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Socialinės apsaugos kodekso R 532-3 straipsnis, kuriame, apskaičiuojant išmokas šeimai, referenciniai kalendoriniai metai apibrėžiami kaip priešpaskutiniai metai prieš mokėjimo laikotarpį, ir dėl šio straipsnio taikymo (tuo atveju, kai išmokos gavėjui, po to, kai kitoje valstybėje narėje jo pajamos iš esmės padidėja, grįžus į savo kilmės valstybę šios išmokos sumažėja) šis išmokos gavėjas, skirtingai nuo rezidentų, kurie nepasinaudojo laisvo judėjimo teise, netenka dalies išmokos šeimai?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).

2 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011, p. 1).