Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Rennes (Francúzsko) 21. januára 2020 – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

(vec C-27/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de grande instance de Rennes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: PF, QG

Žalovaný: Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Prejudiciálna otázka

Má sa právo Únie, najmä články 20 a 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj článok 4 nariadenia č. 883/20041 a článok 7 nariadenia č. 492/20112 , vykladať v tom zmysle, že bránia takému vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok R 532-3 code de la sécurité sociale (zákonník sociálneho zabezpečenia), ktorý definuje rozhodný kalendárny rok pre výpočet rodinných prídavkov ako predposledný rok predchádzajúci obdobiu vyplácania dávok a ktorého uplatňovanie vedie, v situácii, v ktorej príjemca dávky zaznamená, po podstatnom zvýšení jeho príjmov v inom členskom štáte, ich pokles [vyplývajúci] z jeho návratu do svojho členského štátu pôvodu, k tomu, že tento príjemca dávok, na rozdiel od štátnym príslušníkov, ktorí nevyužili svoje právo na voľný pohyb, je sčasti ukrátený o nárok na rodinné prídavky?

____________

1 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).