Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Klagenævnet for Udbud (Taani) 17. jaanuaril 2020 – Simonsen & Weel A/S versus Region Nordjylland ja Region Syddanmark

(kohtuasi C-23/20)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Klagenævnet for Udbud

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Simonsen & Weel A/S

Vastustajad: Region Nordjylland ja Region Syddanmark

Eelotsuse küsimused

1.    Kas [direktiivi 2014/24] 1 artikli 18 lõikes 1 ja [direktiivi 2014/24] artiklis 49 sätestatud võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtteid, tõlgendatuna koos direktiivi 2014/24 V lisa C osa punkti 7 ja punkti 10 alapunktiga a, tuleb tõlgendada nii, et hanketeade peab sellisel juhul nagu käesolev sisaldama teavet hankega seotud raamlepingu alusel toimuvate tarnete eeldatava koguse ja/või eeldatava maksumuse kohta?

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, soovitakse Euroopa Kohtult teada, kas eespool nimetatud sätteid tuleb tõlgendada nii, et see teave tuleb esitada raamlepingu a) kui terviku suhtes ja/või b) esialgse hankija suhtes, kes on väljendanud tahet sõlmida leping, tuginedes pakkumuse esitamise ettepanekule (käesoleval juhul Põhja-Jüütimaa piirkond) ja/või c) esialgse hankija suhtes, kes on üksnes väitnud, et ta osaleb ühe valikuvõimalusena (käesoleval juhul Lõuna-Taani piirkond).

2.    Kas [direktiivi 2014/24] artikli 18 lõikes 1 ja [direktiivi 2014/24] artiklites 33 ja 49 sätestatud võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtteid, tõlgendatuna koos direktiivi 2014/24 V lisa C osa punkti 7 ja punkti 10 alapunktiga a, tuleb tõlgendada nii, et hanketeates või tehnilises kirjelduses peab olema määratud hankega seotud raamlepingu alusel toimuvate tarnete maksimaalne kogus ja/või maksimaalne maksumus, nii et asjassepuutuv raamleping kaotab selle ülempiiri saavutamisel oma kehtivuse?

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, soovitakse Euroopa Kohtult teada, kas eespool nimetatud sätteid tuleb tõlgendada nii, et eespool nimetatud ülempiir tuleb esitada raamlepingu a) kui terviku suhtes ja/või b) esialgse hankija suhtes, kes on väljendanud tahet sõlmida leping, tuginedes pakkumuse esitamise ettepanekule (käesoleval juhul Põhja-Jüütimaa piirkond) ja/või c) esialgse hankija suhtes, kes on üksnes väitnud, et ta osaleb ühe valikuvõimalusena (käesoleval juhul Lõuna-Taani piirkond).

Kui vastus esimesele ja/või teisele küsimusele on jaatav, soovitakse, et Euroopa Kohus vastaks – niivõrd, kui see on nende vastuste sisu suhtes asjassepuutuv – järgmisele küsimusele:

3.    Kas [direktiivi 92/13] artikli 2d lõike 1 punkti a tõlgendatuna koos [direktiivi 2014/24] artiklitega 33 ja 49 ning direktiivi 2014/24 V lisa C osa punktiga 7 ja punkti 10 alapunktiga a, tuleb tõlgendada nii, et tingimus, mille kohaselt „on tellija sõlminud lepingu ilma teate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas“ hõlmab sellist olukorda nagu käesolev, kus hankija on seoses kavandatava raamlepinguga avaldanud hanketeate Euroopa Liidu Teatajas, kuid

(a)    hanketeade ei vasta tingimusele esitada hankega seotud raamlepingu alusel toimuvate tarnete eeldatav kogus ja/või eeldatav maksumus, sest vastav hinnang on esitatud tehnilises kirjelduses ja

(b)    hankija on rikkunud nõuet esitada hanketeates või tehnilises kirjelduses hankega seotud raamlepingu alusel toimuvate tarnete maksimaalne kogus ja/või maksimaalne maksumus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).