Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. siječnja 2020. uputio Klagenævnet for Udbud (Danska) – Simonsen & Weel A/S protiv Region Nordjylland i Region Syddanmark

(predmet C-23/20)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Klagenævnet for Udbud

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Simonsen & Weel A/S

Tuženici: Region Nordjylland i Region Syddanmark

Prethodna pitanja

Treba li načela jednakog postupanja i transparentnosti utvrđena u članku 18. stavku 1. [Direktive 2014/24]1 i članku 49. [Direktive 2014/24], u vezi s točkom 7. i točkom 10. podtočkom (a) dijela C Priloga V. Direktivi 2014/24, tumačiti na način da poziv na nadmetanje u slučaju poput predmetnog mora sadržavati informacije o procijenjenoj količini i/ili procijenjenoj vrijednosti isporuka prema okvirnom ugovoru na koji se nabava odnosi?

Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, Sudu se postavlja i pitanje treba li navedene odredbe tumačiti na način da se moraju navesti informacije u pogledu okvirnog ugovora (a) kao cjeline i/ili (b) u pogledu izvornog javnog naručitelja koji je izrazio svoju namjeru sklapanja sporazuma na temelju poziva na dostavu ponuda (u predmetnom slučaju: Region Nordjylland) i/ili (c) u pogledu izvornog javnog naručitelja koji je samo naveo da sudjeluje u jednoj opciji (u predmetnom slučaju: Region Syddanmark).

2.    Treba li načela jednakog postupanja i transparentnosti utvrđena u članku 18. stavku 1. [Direktive 2014/24] i člancima 33. i 49. [Direktive 2014/14], u vezi s točkom 7. i točkom 10. podtočkom (a) dijela C Priloga V. Direktivi 2014/24, tumačiti na način da se u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti najveća količina i/ili najveća vrijednost isporuka prema okvirnom ugovoru na koji se nabava odnosi, u slučaju čijeg prekoračivanja okvirni ugovor u pitanju iscrpljuje svoje učinke?

Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, Sudu se postavlja i pitanje treba li navedene odredbe tumačiti na način da se spomenuta gornja granica mora odrediti u pogledu okvirnog ugovora (a) kao cjeline i/ili (b) u pogledu izvornog javnog naručitelja koji je izrazio svoju namjeru sklapanja sporazuma na temelju poziva na dostavu ponuda (u predmetnom slučaju: Region Nordjylland) i/ili (c) u pogledu izvornog javnog naručitelja koji je samo naveo da sudjeluje u jednoj opciji (u predmetnom slučaju: Region Syddanmark).

Ako je odgovor na prvo i/ili drugo pitanje potvrdan, Sudu se dalje postavlja sljedeće pitanje, u mjeri u kojoj je relevantno za sadržaj tih odgovora:

3.    Treba li članak 2.d stavak 1. točku (a) [Direktive 92/13], tumačen u vezi s člancima 33. i 49. [Direktive 2014/24], u vezi s točkom 7. i točkom 10. podtočkom (a) dijela C Priloga V. Direktivi 2014/24, tumačiti na način da uvjet da je „javni naručitelj sklopio ugovor bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije” obuhvaća slučaj poput predmetnog u kojem javni naručitelj jest objavio poziv na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u pogledu predviđenog okvirnog ugovora, ali

(a)    u kojem poziv na nadmetanje ne zadovoljava obvezu navođenja procijenjene količine i/ili procijenjene vrijednosti isporuka prema okvirnom ugovoru na koji se nabava odnosi jer su odnosne procjene izložene u dokumentaciji za nadmetanje, te

(b)    u kojem je javni naručitelj povrijedio obvezu da u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje odredi najveću količinu i/ili najveću vrijednost isporuka prema okvirnom ugovoru na koji se nabava odnosi?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)