Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. janvārī iesniedza Klagenævnet for Udbud (Dānija) – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland un Region Syddanmark

(Lieta C-23/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Klagenævnet for Udbud

Pamatlietas puses

Prasītāja: Simonsen & Weel A/S

Atbildētāji: Region Nordjylland un Region Syddanmark

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai vienlīdzīgas attieksmes un pārskatāmības principi, kas ir noteikti Direktīvas 2014/24 1 18. panta 1. punktā un Direktīvas 2014/24 49. pantā, lasot kopsakarā ar Direktīvas 2014/24 V pielikuma C daļas 7. punktu un 10. punkta a) apakšpunktu, ir interpretējami tādējādi, ka paziņojumā par līgumu tādā gadījumā kā šis ir jāietver informācija par saskaņā ar pamatnolīgumu, uz kuru attiecas piedāvājums, veicamo piegāžu paredzamo daudzumu un/vai paredzamo vērtību?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, Tiesai tiek uzdots arī jautājums, vai iepriekš minētie noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka informācija ir jānorāda attiecībā uz pamatlīgumu a) kopumā un/vai b) attiecībā uz sākotnējo līgumslēdzēju iestādi, kas paziņojusi par savu nodomu noslēgt līgumu, pamatojoties uz uzaicinājumu pretendentiem (šajā gadījumā: Region Nordjylland), un/vai c) attiecībā uz sākotnējo līgumslēdzēju iestādi, kura tikai paziņojusi, ka tā piedalās vienā variantā (šajā gadījumā: Region Syddanmark).

2)    Vai vienlīdzīgas attieksmes un pārskatāmības principi, kas ir noteikti Direktīvas 2014/24 18. panta 1. punktā un Direktīvas 2014/24 33. un 49. pantā, lasot kopsakarā ar Direktīvas 2014/24 V pielikuma C daļas 7. punktu un 10. punkta a) apakšpunktu, ir interpretējami tādējādi, ka paziņojumā par līgumu vai specifikācijās jānosaka saskaņā ar pamatnolīgumu, uz kuru attiecas piedāvājums, veicamo piegāžu maksimālais apjoms un/vai maksimālā vērtība tā, ka, attiecīgajam pamatlīgumam sasniedzot šo robežu, tas vairs nebūtu spēkā?

Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, Tiesai tiek uzdots arī jautājums, vai iepriekš minētie noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka minētā maksimālā robeža ir jānorāda attiecībā uz pamatlīgumu a) kopumā un/vai b) attiecībā uz sākotnējo līgumslēdzēju iestādi, kas paziņojusi par savu nodomu noslēgt līgumu, pamatojoties uz uzaicinājumu pretendentiem (šajā gadījumā: Region Nordjylland), un/vai c) attiecībā uz sākotnējo līgumslēdzēju iestādi, kura tikai paziņojusi, ka tā piedalās vienā variantā (šajā gadījumā: Region Syddanmark).

Ja atbilde uz 1. un/vai 2. jautājumu ir apstiprinoša, Tiesai tiek lūgts – ciktāl tas ir vajadzīgs, ņemot vērā šo atbilžu saturu – atbildēt uz šādu jautājumu:

3)    Vai Direktīvas 92/13 2.d panta 1. punkta a) apakšpunkts, lasot to kopsakarā ar Direktīvas 2014/24 33. un 49. pantu kopsakarā ar Direktīvas 2014/24 V pielikuma C daļas 7. punktu un 10. punkta a) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka apstāklis, ka “līgumslēdzējs līguma slēgšanas tiesības ir piešķīris bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, attiecas uz tādu lietu kā šī, kurā līgumslēdzēja iestāde par paredzamo pamatnolīgumu ir publicējusi paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, bet

a)    paziņojums par līgumu neatbilst prasībai norādīt paredzamo piegāžu daudzumu un/vai paredzamo vērtību saskaņā ar pamatnolīgumu, uz kuru attiecas piedāvājums, jo tā aprēķins ir noteikts iepirkuma specifikācijās, un

b)    līgumslēdzēja iestāde ir pārkāpusi prasību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma specifikācijās noteikt maksimālo piegāžu daudzumu un/vai maksimālo vērtību piegādēm saskaņā ar pamatnolīgumu, uz kuru attiecas iepirkuma konkurss?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).