Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Klagenævnet for Udbud (Danska) 17. januarja 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland and Region Syddanmark

(Zadeva C-23/20)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Klagenævnet for Udbud

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Simonsen & Weel A/S

Tožene stranke: Region Nordjylland in Region Syddanmark

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba načeli enakega obravnavanja in transparentnosti, navedeni v členu 18(1) [Direktive 2014/24]1 in členu 49 [Direktive 2014/24] v povezavi s točkama 7 in 10(a) dela C Priloge V k Direktivi 2014/24, razlagati tako, da mora obvestilo o javnem naročilu v primeru, kot je v obravnavani zadevi, vsebovati informacije o ocenjeni količini in/ali ocenjeni vrednosti dobav na podlagi okvirne pogodbe, na katero se nanaša razpis?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, se Sodišče sprašuje še, ali je treba zgoraj navedene določbe razlagati tako, da je treba informacije navesti glede na okvirno pogodbo (a) kot celoto in/ali (b) glede na prvotnega naročnika, ki je navedel svojo namero o sklenitvi sporazuma na podlagi povabila k predložitvi ponudb (v obravnavani zadevi: Region Nordjylland) in/ali (c) glede na prvotnega naročnika, ki je navedel le, da sodeluje pri eni opciji (v obravnavani zadevi: Region Syddanmark).

2.    Ali je treba načeli enakega obravnavanja in transparentnosti, navedeni v členu 18(1) [Direktive 2014/24] ter členih 33 in 49 [Direktive 2014/24] v povezavi s točkama 7 in 10(a) dela C Priloge V k Direktivi 2014/24, razlagati tako, da morata biti v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji navedeni največja količina in/ali najvišja vrednost dobav na podlagi okvirne pogodbe, na katero se nanaša razpis, da sporna okvirna pogodba tako ne bo več imela kakršnega koli učinka, ko je navedena omejitev dosežena?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, se Sodišču postavlja tudi vprašanje, ali je treba zgoraj navedene določbe razlagati tako, da je treba zgornjo največjo omejitev navesti glede na okvirno pogodbo (a) kot celoto in/ali (b) glede na prvotnega naročnika, ki je navedel svojo namero o sklenitvi sporazuma na podlagi povabila k predložitvi ponudb (v obravnavani zadevi: Region Nordjylland) in/ali (c) glede na prvotnega naročnika, ki je navedel le, da sodeluje pri eni opciji (v obravnavani zadevi: Region Syddanmark).

Če je dogovor na prvo in/ali drugo vprašanje pritrdilen, se Sodišče prosi še ‒ kolikor je to upoštevno za vsebino navedenih odgovorov ‒ naj odgovori na vprašanje:

3.    Ali je treba člen 2d(1)(a) [Direktive 92/13] v povezavi s členoma 33 in 49 [Direktive 2014/24] v povezavi s točkama 7 in 10(a) dela C Priloge V k Direktivi 2014/24 razlagati tako, da pogoj, da je „naročnik oddal naročilo brez predhodne objave obvestila v Uradnem listu Evropske unije“, zajema primer, kot je v obravnavani zadevi, kadar je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu v Uradnem listu Evropske unije, ki se nanaša na predvideno okvirno pogodbo, vendar

(a)    obvestilo o javnem naročilu ne izpolnjuje zahteve po navedbi ocenjene količine in/ali ocenjene vrednosti dobav na podlagi okvirne pogodbe, na katero se nanaša razpis, saj je zadevna ocena navedena v razpisni dokumentaciji, in

(b)    je naročnik kršil zahtevo, da mora v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji navesti največjo količino in/ali najvišjo vrednost dobav na podlagi okvirne pogodbe, na katero se nanaša povabilo k predložitvi ponudb?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).