Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Gera (Германия), постъпило на 18 ноември 2019 г. — Toropet Ltd./Landkreis Greiz

(Дело C-836/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Gera

Страни в главното производство

Жалбоподател: Toropet Ltd

Ответник: Landkreis Greiz

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 10, буква а) от Регламент № 1069/20091 да се тълкува в смисъл, че материал, първоначално класифициран в категория 3, губи тази категория, ако поради разлагане и развала вече не е годен за консумация?

Трябва ли член 10, буква е) от Регламент № 1069/2009 да се тълкува в смисъл, че материал, първоначално класифициран в категория 3 за продукти от животински произход или хранителни продукти, съдържащи продукти от животински произход, губи тази категория, ако от този материал произтича риск за общественото здраве или здравето на животните вследствие на по-късно настъпили в него процеси на разлагане или развала?

Трябва ли разпоредбата на член 9, буква г) от Регламент № 1069/2009 да се тълкува стеснително, в смисъл че материал с чужди тела като дървени стърготини може да се класифицира като материал от категория 2 само когато става въпрос за материал, който е предназначен за хранене на животни след преработка?

____________

1     Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 2009 г., стр. 1).