Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 11 grudnia 2019 r. – Q-GmbH/Z.

(Sprawa C-907/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Q-GmbH

Druga strona postępowania: Finanzamt Z

Pytanie prejudycjalne

Czy ma miejsce usługa pokrewna z transakcjami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi świadczona bez naliczenia podatku przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 , w wypadku gdy podatnik prowadzący działalność pośrednictwa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego udostępnia dodatkowo temu towarzystwu ubezpieczeniowemu również produkt ubezpieczeniowy objęty pośrednictwem tego podatnika?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.