Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2020 r.– Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-51/20)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i B. Stromsky)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że nie podjąwszy wszystkich środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Komisja/Grecja, C-481/16, EU:C:2017:845, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie wspomnianego wyroku i na mocy art. 260 ust. 1 TFUE,

zasądzenie od Republiki Greckiej zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 26 697,89 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku Trybunału z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie C-481/16, począwszy od dnia ogłoszenia wyroku, który zapadnie w niniejszej sprawie, do dnia pełnego wykonania wyroku z dnia 9 listopada 2017 r.,

zasądzenie od Republiki Greckiej zapłaty na rzecz Komisji ryczałtu, którego wysokość wynika z pomnożenia kwoty dziennej wynoszącej 3709,23 EUR przez liczbę dni, które upłynęły od dnia ogłoszenia wyroku z dnia 9 listopada 2017 r. do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie,

obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2014 r. w postępowaniu SA.34572 Republika Grecka powinna była odzyskać w terminie czterech miesięcy niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc, którą przyznała na rzecz spółki Larco, oraz powiadomić Komisję w sposób zgodny z wymogami prawa o podjęciu wszelkich niezbędnych środków w tym zakresie. Pomoc, o której mowa, polegała na gwarancjach państwowych przyznanych Larco na 2008 r., 2010 r. i 2011 r. oraz na publicznym udziale w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w 2009 r.

W dniu 2 września 2016 r. Komisja wniosła do Trybunału skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE (sprawa C-481/16). Trybunał orzekł w dniu 9 listopada 2017 r., że nie podjąwszy w wyznaczonych terminach wszelkich środków koniecznych do wykonania decyzji Komisji oraz nie informując Komisji o środkach podjętych na podstawie wspomnianej decyzji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie art. 3–5 wspomnianej decyzji, a także Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Nie podjąwszy środków niezbędnych do wykonania wyroku Trybunału z dnia 9 listopada 2017 r., Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie wspomnianej decyzji i na mocy art. 260 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

____________