Odvolanie podané 20. decembra 2019: Autostrada Wielkopolska S.A.proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 24. októbra 2019 vo veci T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A./Komisia

(vec C-933/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Autostrada Wielkopolska S.A. (v zastúpení: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Poľská republika

Návrhy odvolateľky

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/556 z 25. augusta 2017 o štátnej pomoci SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) poskytnutej Poľskom pre spoločnosť Autostrada Wielkopolska S.A., alebo, subsidiárne, vrátil vec Všeobecnému súdu a v každom prípade,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené odvolateľkou v odvolacom konaní a v konaní vo veci T-778/7 pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľa na podporu svojho odvolania uvádza štyri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že zamietol prvý žalobný dôvod odvolateľky, pretože po tom, ako správne konštatoval, že Komisia mala odvolateľke umožniť predložiť vo fáze správneho konania svoje vyjadrenie (konštatovanie, ktoré nie je v rámci tohto odvolania spochybňované), uplatnil nesprávne právne kritérium (vyžadujúce preukázanie možného účinku rozhodnutia), skreslil obsah napadnutého rozhodnutia a dostatočne neodôvodnil konštatovanie, že dané (nesprávne) kritérium nebolo splnené.

Druhý odvolací dôvod: zjavne nesprávne právne posúdenia, ktorých sa Všeobecný súd dopustil, zahŕňajú neposúdenie toho, či Komisia uplatnila kritérium investora v trhovom hospodárstve ako relevantné právne kritérium, čím porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ, prekročenie právomoci preskúmania tým, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nahradil svojim vlastným odôvodnením, obrátenie dôkazného bremena, nedostatočné odôvodnenie, skreslenie dôkazov, nedodržanie pravidiel dokazovania (v súvislosti s jeho vlastnými zisteniami a jeho povinnosťou preskúmať posúdenie Komisie vzhľadom na porušenie uplatniteľných právnych kritérií) a porušenie základnej zásady prednosti práva Únie. Konkrétne sa pochybenia týkajú konštatovania, že Komisia nemusela zohľadniť a posúdiť zmenu rizík súvisiacich s infláciou a s výmenným kurzom, že Všeobecný súd vychádzal zo zákona z 28. júla 2005 ako obmedzenia kritéria investora v trhovom hospodárstve, že Komisia nemusela zohľadniť a posúdiť riziká týkajúce sa ukončenia a súdnych sporov, a nesprávnych posúdení Všeobecného súdu týkajúcich sa tretieho prvku v bode 152 odôvodnenia.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa tým, že zamietol druhú časť druhého žalobného dôvodu, dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia, pretože nesprávne uplatnil uplatniteľné kritéria, protiprávne nahradil odôvodnenia Komisie svojím vlastným odôvodnením, prevrátil dôkazné bremeno, neposkytol dostatočné odôvodnenie a nedodržal pravidlá dokazovania.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa tým, že zamietol prvú časť piateho žalobného dôvodu, dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia, pretože skreslil zjavný zmysel dôkazov a neposkytol dostatočné odôvodnenie.

____________