Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 3 декември 2019 г. — VZ и др./Eurowings GmbH

(Дело C-880/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищци: VZ и други

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 261/20041 да се тълкува в смисъл, че посоченото в тази разпоредба премаршрутиране, което позволява на пътника да замине не по-късно от един час преди началото на полета по разписание, следва да се извърши от същото място на излитане, както резервирания полет, или е възможно и излитане от друго летище?

Ако е възможно излитане от друго летище, единствено обстоятелството, че излитането е не по-късно от един час преди началото на полета по разписание ли е от значение, независимо от това колко трае пътуването на пътника до летището, или следва да се вземе предвид и разликата във времето във връзка с транспортирането на пътника до летището?

____________

1     Регламент на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (OB L 46, 2004г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 7, том 12, стр. 218).