A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2019. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vodafone GmbH kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-854/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Vodafone GmbH

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    a)    Abban az esetben, ha az olyan mobiltarifa, amelyet az ügyfelek külföldön is használhatnak, és amely a mobil adatforgalom tekintetében a tarifában foglalt havi adatmennyiséget ír elő, amelynek felhasználását követően az átviteli sebesség korlátozásra kerül, egy olyan ingyenes tarifaopcióval bővíthető, amelynek alapján belföldön anélkül vehetők igénybe bizonyos, a távközlési vállalkozás partnervállalkozásai által nyújtott szolgáltatások, hogy az e szolgáltatások igénybevételével felhasznált adatmennyiséget beszámítanák a mobiltarifában foglalt havi adatmennyiségbe, miközben külföldön az érintett adatmennyiség beszámításra kerül a mobiltarifában foglalt havi adatmennyiségbe, úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendeletnek1 a 2. cikke (2) bekezdésének m) pontjával összefüggésben értelmezett 6a. cikke értelmében vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás fogalmát, hogy a mobiltarifát és a tarifaopciót egységes, szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásnak kell minősíteni, aminek következtében a partnervállalkozások által nyújtott szolgáltatások igénybevételével felhasznált adatmennyiségnek a tarifában foglalt havi adatmennyiségbe történő beszámításának csupán belföldön történő mellőzése nem megengedett?

b)    Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6a. cikkét a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, hogy a partnervállalkozások által nyújtott szolgáltatások igénybevételével külföldön felhasznált adatmennyiségnek a mobiltarifában foglalt havi adatmennyiségbe történő beszámítása többletdíj felszámításának minősül?

c)    Az első kérdés a) pontjára és az első kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes, ha a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a tarifaopcióért díjat számítanak fel?

2.    a)    Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének első albekezdését a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, hogy magának a tarifaopciónak a tekintetében is előírhatnak méltányos használatra vonatkozó feltételeket („fair use policy”) a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára?

b)    Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz és a második kérdés a) pontjára adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének első albekezdését a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatával kapcsolatos, méltányos használatra vonatkozó közös feltételeket („fair use policy”) a mobiltarifa és a tarifaopció tekintetében is előírhatnak, aminek következtében a mobiltarifa teljes belföldi kiskereskedelmi árát, illetve a mobiltarifa és a tarifa opció teljes belföldi kiskereskedelmi árának összegét kell alapul venni a közös „fair use policy” keretében rendelkezésre bocsátandó adatmennyiség meghatározása során?

c)    Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz és a második kérdés a) és b) pontjára adandó nemleges válasz esetén: A jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben alkalmazandó-e analógia útján az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet2 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben értelmezett első albekezdése olyan módon, hogy magának a tarifaopciónak a tekintetében is előírhatók méltányos használatra vonatkozó feltételek („fair use policy”)?

3.    a)    A második kérdés a) vagy c) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével és 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett első albekezdése értelmében vett korlátlan adatcsomag fogalmát, hogy az olyan tarifaopció, amelyért díjat számítanak fel, önmagában véve korlátlan adatcsomagnak minősül?

b)    A harmadik kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben is érvényes, amikor a tarifaopcióért nem számítanak fel díjat?

4.    A második kérdés a) vagy c) pontjára adandó igenlő válasz és a harmadik kérdés a) vagy b) pontjára adandó nemleges válasz esetén: A jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben értelmezett első albekezdését, hogy a mobiltarifa belföldi kiskereskedelmi árát azon mennyiség meghatározása során is figyelembe kell venni, amelyet a külön csak a tarifaopcióra vonatkozó „fair use policy” keretében a barangolást végző ügyfél számára biztosítani kell?

____________

1 Az (EU) 2015/2120 rendelettel módosított, az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13–i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 172., 10. o.).

2 A méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. december 15-i 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 344., 46. o.).