Odvolanie podané 23. decembra 2019: Carmen Liaño Reig proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 24. októbra 2019 vo veci T-557/17, Liaño Reig/SRB

(vec C-947/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Carmen Liaño Reig (v zastúpení: F. López Antón, advokát)

Ďalší účastník konania: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

i)    vyhovel tomuto odvolaniu a zrušil uznesenie z 24. októbra 2019, Liaño Reig/CRU (T-557/17, neuverejnené, EU:T:2019:771), pokiaľ ide o vyhlásenie žaloby podanej odvolateľkou na Všeobecný súd za neprípustnú a uloženie povinnosti odvolateľke nahradiť trovy konania, ktoré sú uvedené v bodoch 1 a 3 výroku uznesenia;

ii)    na základe článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vydal právoplatné rozhodnutie vo veci predloženej odvolateľkou Všeobecnému súdu, a vyhovel v plnom rozsahu návrhom, ktoré uviedla odvolateľka v žalobe podanej na Všeobecný súd, ak sa domnieva, že to súdne konanie umožňuje a pokiaľ to tak nie je, aby vrátil vec Všeobecnému súdu, pričom o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

A)    Pokiaľ ide o dôvod neprípustnosti žaloby na základe toho, že čiastočné zrušenie rozhodnutia o riešení krízových situácií, ktoré požaduje odvolateľka, nemožno oddeliť od zostávajúcej časti mechanizmu riešenia krízových situácií bez toho, aby bola dotknutá podstata rozhodnutia.

Odvolací dôvod 1: Tvrdenie uplatnené v bode 40 napadnutého uznesenia je nedostatočne odôvodnené.

Odvolací dôvod 2: Tvrdenie uvedené v bode 40 napadnutého uznesenia je nesprávne a nepodložené, keďže nezohľadňuje údaje týkajúce sa hodnoty kapitálových nástrojov kategórie 2, na ktoré odkazuje článok 6 ods. 1 písm. d) rozhodnutia o riešení krízových situácií a ktoré boli konvertované na akcie banky Banco Popular.

Odvolací dôvod 3: Napadnuté uznesenie nezohľadňuje judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej musí byť zmena podstaty aktu posudzovaná na základe objektívneho kritéria.

Odvolací dôvod 4: V bodoch 30 a 35 napadnutého uznesenia je nedostatočne odôvodnená údajná potreba konverzie všetkých kapitálových nástrojov kategórie 2 ako predchádzajúca požiadavka nevyhnutná k uplatneniu nástrojov na riešenie spočívajúce v prevode činnosti.

Odvolací dôvod 5: Napadnuté uznesenie sa dopúšťa nesprávneho právneho posúdenia, keď vychádza z ponuky kúpy predloženej bankou Banco de Santander, ktorá nie je súčasťou spisu.

Odvolací dôvod 6: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bodoch 31 a 32 nezohľadnil tvrdenie odvolateľky v súvislosti s účinnosťou ocenenia 2 a neposudzuje dokumenty založené do spisu preukazujúce toto tvrdenie.

Odvolací dôvod 7: Bod 42 napadnutého uznesenia obsahuje nesprávne právne posúdenie z dôvodu nedostatku odôvodnenia.

Odvolací dôvod 8: Napadnuté uznesenie nezohľadňuje tvrdenie odvolateľky týkajúce sa uplatnenia článku 21 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 806/2014 v súvislosti s nesplnením požiadavky oddeliteľnosti a odôvodnenie bodu 42 je teda nesprávne.

B)    Pokiaľ ide o dôvod neprípustnosti žaloby na základe toho, že čiastočné zrušenie rozhodnutia o riešení krízových situácií, ktoré požaduje odvolateľka, je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania s veriteľmi tej istej kategórie.

Odvolací dôvod 9: Body 48 a 51 napadnutého uznesenia obsahujú nesprávne právne posúdenie tvrdení odvolateľky.

Odvolací dôvod 10: Všeobecný súd sa v bodoch 45 a 46 napadnutého uznesenia dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže vo vzťahu k dlhopisom BPEF neoprávnene uplatňuje všeobecnú zásadu riešenia krízových situácií stanovenú v článku 15 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 806/2014.

Odvolací dôvod 11: Všeobecný súd sa v bodoch 44 až 46 a 51 napadnutého uznesenia dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže vo vzťahu k dlhopisom BPEF nesprávne uplatňuje zásadu rovnakého zaobchádzania a okrem toho uvádza nesprávne odôvodnenie.

C)    Pokiaľ ide o neprípustnosť návrhu na zrušenie ocenení 1 a 2

Odvolací dôvod 12: Všeobecný súd (bod 55 napadnutého uznesenia) odôvodňuje neprípustnosť návrhu na zrušenie ocenení 1 a 2 výlučne neprípustnosťou návrhu odvolateľky na čiastočné zrušenie rozhodnutia o riešení krízových situácií.

D)    Pokiaľ ide o neprípustnosť návrhu na vyrovnanie

Odvolací dôvod 13: Všeobecný súd (bod 66 napadnutého uznesenia) odôvodňuje neprípustnosť návrhu odvolateľky na vyrovnanie výlučne neprípustnosťou návrhu na zrušenie konverzie dlhopisov BPEF na akcie banky Banco Popular.

____________