Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 12.12.2019 – Ministero della Giustizia (oikeusministeriö) edustajanaan nykyinen oikeusministeri v. GN

(asia C-914/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ministero della Giustizia (oikeusministeriö), edustajanaan nykyinen oikeusministeri

Vastapuoli: GN

Muut osapuolet: HM, JL ja JJ

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artikla, SEUT 10 artikla ja 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 6 artikla, siltä osin kuin niissä kielletään ikään perustuva syrjintä työhönpääsyn yhteydessä, esteenä sille, että jäsenvaltio asettaa ikärajan notaarin ammattiin pääsylle?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).