Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. decembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t./GN

(Lieta C-914/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

Atbildētāja: GN

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants, LESD 10. pants un Padomes Direktīvas 2000/78/EK 1 (2000. gada 27. novembris) 6. pants, daļā, kurā piekļuvē nodarbinātībai ir aizliegta diskriminācija vecuma dēļ, neļauj dalībvalstij paredzēt vecuma ierobežojumu piekļuvei notāra profesijai?

____________

1 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).