Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona (Испания), постъпило на 3 декември 2019 г. — Sumal, S.L./Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Дело C-882/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sumal, S.L.

Ответник: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Преюдициални въпроси

А)    Допуска ли произтичащата от практиката на Съда на Европейския съюз доктрина за стопанската единица отговорността на дружеството майка да се разпростира върху дъщерното дружество или тази доктрина е приложима единствено за да се разпростре отговорността на дъщерните дружества върху дружеството майка?

Б)    В хипотезата на вътрешногрупови отношения следва ли възможността за разширяване на обхвата на понятието „стопанска единица“ да се основава единствено на контрола като критерий или са допустими и други критерии, включително евентуалното облагодетелстване на дъщерното дружество от съответните нарушения?

В)    Ако е възможно разпростиране на отговорността на дружеството майка върху дъщерното дружество, какви са условията за това?

Г)    Ако отговорът на предходните въпроси е в смисъл, че е допустимо дъщерните дружества да носят отговорност за действия на дружествата майки, съвместима ли е с тази общностна доктрина национална разпоредба като член 71, параграф 2 от Ley de Defensa de la Competencia (Закон за защита на конкуренцията), която предвижда единствено възможността за разпростиране на отговорността на дъщерното дружество върху дружеството майка, и то само ако дружеството майка упражнява контрол върху дъщерното дружество?

____________