Begäran om förhandsavgörande framställd av Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Tyskland) den 29 november 2019 – Deutsche Umwelthilfe eV mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-873/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Umwelthilfe eV

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Övrig part i målet: Volkswagen AG

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 9.3 i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning avseende miljöfrågor, som undertecknades i Århus den 25 juni 1998, och godkändes i Europeiska gemenskapens namn genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005,1 jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas på så sätt att miljöorganisationer i princip ska kunna väcka talan vid domstol mot ett beslut genom vilket produktion av dieselbilar med manipulationsanordningar godkänns – vilket eventuellt sker i strid med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon?2

2.    Om den första frågan ska besvaras jakande:

a)    Ska artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon tolkas på så sätt att det i princip är den aktuella tekniska nivån, det vill säga vad som är tekniskt möjligt när EG-typgodkännandet tilldelas, som ska utgöra kriterium för frågan huruvida en manipulationsanordning är nödvändig för att skydda motorn mot skador eller olyckor samt för att garantera säker körning?

b)    Ska, förutom teknikens nivå, ytterligare omständigheter beaktas som kan medföra att en manipulationsanordning är tillåten, trots att den, om den bedöms enbart utifrån teknikens aktuella nivå, inte är ”nödvändig” i den mening som avses i artikel 5.2 andra meningen a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon?

____________

1 Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, 2005, s. 1).

2 EUT L 171, 2007, s. 1.