Иск, предявен на 4 февруари 2020 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-57/20)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Pethke и J. Jokubauskaitė)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че Федерална република Германия не изпълнява задълженията си по член 296, параграф 1 и член 299 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 , тъй като по правило прилага режима на единната данъчна ставка за всички земеделски производители, независимо от това дали прилагането на общия режим на ДДС или на специалния режим за малките предприятия би им създало затруднения, и тъй като прилага единна компенсационна ставка на данъка, която води до структурно свръхкомпенсиране на платения данък върху входящите ресурси,

да осъди Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо твърдение — нарушение на член 296, параграф 1 от Директива 2006/112

Като първо твърдение за нарушение Комисията изтъква, че Федерална република Германия не изпълнява задълженията си по член 296, параграф 1 от Директива 2006/112, тъй като прилага режима на единната данъчна ставка спрямо всички земеделски производители, независимо от това дали прилагането на общия режим на ДДС или на специалния режим за малките предприятия би им създало някакви затруднения.

Според Комисията член 296 от Директива 2006/112 налага целесъобразно разграничение, що се отнася до земеделските производители, които биха могли да ползват режима на единната данъчна ставка. Така земеделските производители с право да ползват режима трябва да отговарят на определящия признак да срещат затруднения при прилагането на общия режим на ДДС или на специалния режим по глава 1. Федерална република Германия обаче не подбира по този признак земеделските производители с право да ползват режима.

Като второ твърдение за нарушение Комисията изтъква, че Федерална република Германия не изпълнява задълженията си по член 299 от Директива 2006/112, тъй като определената от нея единна компенсационна ставка води до структурно свръхкомпенсиране на реално платения данък върху входящите ресурси на земеделските производители, обхванати от режима на единната данъчна ставка.

При изчисленията, от една страна, от доставките на целия селскостопански сектор се изваждали услугите на специализираните предприятия за селскостопански услуги, а от друга страна, данъкът върху входящите ресурси на целия селскостопански сектор се намалявал само с данъка върху входящите ресурси на облаганите по общия режим земеделски производители, но не и с данъка върху входящите ресурси на специализираните предприятия за селскостопански услуги. Това водело до структурно свръхкомпенсиране чрез възстановявания по този режим данък върху входящите ресурси на земеделските производители, обхванати от режима на единната данъчна ставка.

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.