Žaloba podaná 4. februára 2020 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(vec C-57/20)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Pethke a J. Jokubauskaitė, Bevollmächtigte)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika Nemecko si tým, že na všetkých poľnohospodárov v zásade uplatnila paušálnu úpravu bez ohľadu na to, či by uplatnenie všeobecnej úpravy DPH alebo osobitnej úpravy spôsobilo ťažkosti malým podnikom, ako aj tým, že uplatnila daňovú sadzbu paušálnej kompenzácie, ktorá vedie k štrukturálnej, nadmernej kompenzácii dane zaplatenej na vstupe, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 296 ods. 1 a článku 299 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 ,

zaviazať Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 ods. 1 smernice 2006/112/ES.

Vo svojom prvom žalobnom dôvode Komisia uvádza, že Spolková republika Nemecko tým, že na všetkých poľnohospodárov v zásade uplatnila paušálnu úpravu bez ohľadu na to, či uplatnenie všeobecnej úpravy DPH alebo osobitnej úpravy spôsobí eventuálne ťažkosti malým podnikom, porušila článok 296 ods. 1 smernice 2006/112.

Článok 296 ods. 1 smernice 2006/112 vyžaduje adekvátne rozlišovanie poľnohospodárov, ktorí môžu byť zvýhodnení paušálnou úpravou. Preto zvýhodnení poľnohospodári musia spĺňať kvalifikačné rozlišovacie kritérium v podobe ťažkostí pri uplatnení všeobecnej úpravy DPH alebo osobitnej úpravy podľa kapitoly 1. Spolková republika Nemecko nepristúpila k takémuto kvalifikovanému výberu zvýhodnených poľnohospodárov.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Spolková republika Nemecko porušila článok 299 smernice 2006/112 tým, že ňou stanovená daňová sadzba paušálnej kompenzácie vedie k štrukturálnej, nadmernej kompenzácii dane skutočne zaplatenej na vstupe poľnohospodármi s paušálnou úpravou.

Vo výpočte sa na jednej strane od obratov celého poľnohospodárskeho sektora odpočítali poľnohospodárske služby poskytované poľnohospodármi poskytujúcimi služby iným poľnohospodárom na komerčnom základe, ale na druhej strane zaťaženie daňou zaplatenou na vstupe celého poľnohospodárskeho sektora bolo znížené len o zaťaženie daňou zaplatenou na vstupe poľnohospodármi podliehajúcimi bežnému zdaneniu a nebolo znížené o zaťaženie daňou zaplatenou na vstupe poľnohospodármi poskytujúcimi služby iným poľnohospodárom na komerčnom základe. To viedlo k nadmernej kompenzácii v podobe paušálne vrátenej dane zaplatenej na vstupe poľnohospodármi, ktorí podliehajú paušálnemu zdaneniu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.