Talan väckt den 4 februari 2020 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-57/20)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Pethke och J. Jokubauskaitė)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 296.1 och artikel 299 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , genom att den som huvudregel har tillämpat en ordning med schablonbeskattning på alla jordbrukare oberoende av om tillämpningen på dem av de normala mervärdesskattereglerna eller, i förekommande fall, den särskilda ordningen för små företag skulle leda till svårigheter och genom att den har tillämpat schablonberäknade procentuella kompensationstal som leder till en strukturell överkompensation av den ingående mervärdesskatten,

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 296.1 i direktiv 2006/112/EG

Kommissionen gör genom den första grunden gällande att Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt artikel 296.1 i direktiv 2006/112/EG genom att den har tillämpat en ordning med schablonbeskattning på alla jordbrukare oberoende av om tillämpningen på dem av de normala mervärdesskattereglerna eller den särskilda ordningen för små företag skulle leda till svårigheter.

Enligt artikel 296.1 i direktiv 2006/112/EG ska det göras en differentiering av de jordbrukare som ska komma i åtnjutande av ordningen med schablonbeskattning. För att de ska kunna komma i åtnjutande av nämnda ordning måste tillämpningen på dem av de normala mervärdesskattereglerna eller, i förekommande fall, den särskilda ordningen i kapitel 1 leda till svårigheter. Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att göra en sådan differentiering vid urvalet av vilka jordbrukare som ska komma i åtnjutande av ordningen i fråga.

Kommissionen gör genom den andra grunden gällande att Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt artikel 299 i direktiv 2006/112 genom att den har tillämpat schablonberäknade procentuella kompensationstal som leder till en strukturell överkompensation för den ingående mervärdesskatt som de schablonbeskattade jordbrukarna har betalat.

Vid beräkningen dras de tjänster på jordbruksområdet som tillhandahålls av näringsidkare som utför lönearbete från den samlade omsättningen för jordbrukssektorn, medan hela jordbrukssektorns ingående mervärdesskatt endast minskas med ingående mervärdesskatt från jordbrukare som beskattas men inte med mervärdesskatt från näringsidkare som utför lönearbete. Detta leder till en strukturell överkompensation på grund av schablonersättningen för den ingående mervärdesskatt som de schablonbeskattade jordbrukarna har betalat.

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.