Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. listopadu 2019 – L v. Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Věc C-869/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): L

Žalovaná: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Předběžná otázka

Brání čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS1 uplatnění procesních zásad, a sice zásady projednací, zásady shody a zásady zákazu reformatio in peius, které soudu, jenž rozhoduje o opravném prostředku podaném bankou proti rozsudku, kterým bylo časově omezeno vrácení částek bezdůvodně uhrazených spotřebitelem v důsledku ujednání o minimálním úroku prohlášeného za neplatné, brání přiznat vrácení všech uvedených částek v celém rozsahu, a tudíž zhoršit postavení účastníka řízení, jenž podal opravný prostředek, protože spotřebitel proti uvedenému omezení žádný opravný prostředek nepodal?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/05, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26).