Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 10 декември 2019 г. — CF, DN/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-901/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CF, DN

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 15, буква в) и член 2, буква е) от Директива 2011/95/ЕС1 тълкуването и прилагането на разпоредба на националното право, съгласно която тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен конфликт (в смисъл, че цивилно лице поради самия факт на присъствието си на съответната територия би било изложено на реална опасност да претърпи посочените заплахи), когато това лице не е конкретно засегнато поради присъщи на личното му положение елементи, могат да са налице само ако е определен минимален брой на цивилните жертви (убити или ранени)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: трябва ли въпросът дали са настъпили заплахи в този смисъл да се преценява въз основа на цялостна преценка на всички обстоятелства в конкретния случай? При отрицателен отговор: кои са другите изисквания на правото на Съюза относно тази преценка?

____________

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г.,стр. 9).