Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Nemecko) 9. januára 2020 – L.R./Bundesrepublik Deutschland

(vec C-8/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: L.R.

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej možno žiadosť o medzinárodnú ochranu odmietnuť ako neprípustnú následnú žiadosť, ak sa neúspešné prvé azylové konanie neuskutočnilo v členskom štáte EÚ, ale v Nórsku, zlučiteľná s článkom 33 ods. 2 písm. d) a článkom 2 písm. q) smernice 2013/32/EÚ1 ?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32 z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).